Okul Aile Birliği Tarafından Çalıştırılan Temizlik Personeli İş Sözleşmesi - Gerçek Öğretmen.com
.

27.5.20

Okul Aile Birliği Tarafından Çalıştırılan Temizlik Personeli İş Sözleşmesi

DOSYAYI İNDİR

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.

1. TARAFLAR

Adı Soyadı (Unvanı)          : …….. İLKOKULU AİLE BİRLİĞİ

(Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır)

Adresi                             ……… MH. ………….. CD. NO …….. …………

Telefonu                         : ……………………..

İşyeri SSK Numarası         : ………………………………………

ile

Adı Soyadı                     : ……………………..

(Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır)

Doğum Yeri ve Yılı           : ……………. / 1979

Adresi                             : ………….. MH. …………… AP. ……..

Telefonu                        : ……………….

Vatandaşlık Numarası        : ………………

2. ÇALIŞMA YERİ

İşçinin çalışma yeri, İşverenin ……………………………….. adresinde bulunan işyeridir. Ancak İşçi, aynı şehir içerisinde işveren veya vekilinin göstereceği diğer yerlerde de çalışmayı kabul eder.

3. YAPILACAK İŞ

İşçi, İşveren’e ait işyerinde TEMİZLİK İŞÇİSİ olarak çalışacaktır.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu iş sözleşmesi, …/…/…….. tarihinde başlamış olup, (SÜRESİZ) yıl sürelidir. Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine uygun olarak, işçinin işyerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa yazılı olarak ihbarda bulunmak zorundadır. Yazılı ihbarda bulunulmaması halinde tarafların ihbar tazminatı isteme hakkı saklıdır. İhbar süresi, işçinin işyerindeki kıdemi altı aya kadar olan ise (14) gün, altı aydan birbuçuk yıla kadar ise (28) gün, birbuçuk yıldan üç yıla kadar ise (42) gün ve üç yıldan fazla ise (56) gün olarak belirlenmiştir.

5. DENEME SÜRESİ

Deneme süresi 2 aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

 

6. ÇALIŞMA SÜRELERİ

Bu sözleşme, işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak belirtilen sürelerde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

Okulun eğitim öğretim günleri ve ders giriş-çıkış saatlerinde değişiklik yapılmadığı takdirde işyerinde haftalık çalışma süresi 30 saat olup, işçi haftanın PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA günleri saat 08.00 ile saat 15.00 arasında çalışacaktır. Okulun eğitim öğretime açık olduğu günlerde çalışacaktır. Hafta sonları, ara tatil, sömestr tatili ve yaz tatilinde çalışılmayacaktır. Okulun çeşitli sebeplerle eğitim öğretime ara verdiği gün, ay ve haftalarda çalışılmayacaktır. Eğitim öğretim saatlerinde değişiklik olması durumunda yukarıdaki çalışma saatlerinde değişiklik yapılacak ve bu durum işçiye bildirilerek işçinin devam çizelgesinde çalıştığı gün/saat hesabı dikkate alınacaktır.

Gün içerisinde ara veya öğle dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. Bir defa 60 dakika veya iki parça halinde 30’ar dakikalık dinlenme süreleri işveren tarafından belirlenir. Dinlenme sürelerinin belirlenmesine öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde olmamasına dikkat edilir.

7. HAFTA TATİLİ

İşçiye İş Kanunu’nun 46. maddesine göre, şartlar oluşmuşsa, hafta tatili ücreti ödenir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin normal olarak devam ettiği sürelerde haftalık çalışma süresi 35 saat olduğundan İş Kanunu’nun 46. Maddesindeki haftalık 45 saat şartı sağlanamadığından hafta sonu tatili ücretinden muaf tutulacaktır. Eğitim öğretim faaliyetlerinde çeşitli sebeplerden ötürü yapılan değişiklikler nedeniyle işçinin haftalık çalışma süresinin haftalık 45 saate ulaşması durumunda hafta tatili ücreti ödemesi yapılacaktır. Bu durum devam çizelgesinde belirtilecektir.

8. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASI

İşçi, işverenin istemesi halinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder. Bu günlerde işçi çalışmazsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırsa, çalıştığı günlerin ücreti % 50 fazlasıyla kendisine ödenir.

9. ÜCRET

İşçinin saatlik net/brüt ücreti (O YILIN ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNDEN HESAPLANIR.) TL’dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır.

İşçinin devam çizelgesinde çalıştığı gün ve saat miktarına bakılarak aylık asgari ücret üzerinden ödeme yapılır. Okulun çeşitli sebeplerle eğitim öğretime ara verdiği gün, hafta ve aylarda işçi çalışılmayacak ve ücret ödemesi yapılmayacaktır.

10. EŞİT DAVRANMA

İşyerinde çalışan tam süreli işçilerle kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi arasında ayırım yapılamaz. İşçiye çalışma süresiyle orantılı olarak tam süreli işçiye yapılacak bölünebilen haklardan yararlandırılacaktır. Ayrımı haklı kılan nedenler söz konusu olmadıkça, Kanunda belirtilen iş sözleşmesinin feshinde bildirim süreleri gibi bölünemeyen haklar tam ve kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan tüm işçiler için de aynı olacaktır.

11. ÜCRET ÖDEME ZAMANI

Kural olarak işlemiş ücretlerin ödeme tarihi her ayın (SON İŞ GÜNÜ)’dir.

12. YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İşçinin işyerindeki kıdemi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) ise (14) gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az ise (20) gün, (15) yıl (dahil) ve daha fazla ise (26) gün yıllık ücretli izin kullanma hakkı bulunmaktadır. İşveren belirtilen yıllık izin sürelerini, bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölebilir. İşçi, yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

 13. ÖZEL ŞARTLAR

a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve iş sözleşmesine göre belirlenmiş bulunan çalışma şartlarının uygulanmasını sağlayan, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelerine uymayı kabulü ve taahhüt eder. Ancak mevcut çalışma şartlarının uygulanması dışındaki, çalışma koşullarında yapılacak esaslı bir değişikliğin işçiye yazılı olarak bildirilip, işçi tarafından da altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmesi halinde, yeni değişiklikler yapılabilir.

c) İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

d) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

e) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

f) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

g) İşçi, işyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

h) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

ı) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunu’ndan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

i) İşçi, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.

j) Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin sigortalılık gün sayısı: (Aylık çalışılan gün sayısı = Ay içinde çalışma saati / 7,5) şeklinde hesaplanacaktır.

k) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

l) İşçi, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu bir hafta içinde yazılı olarak işverene bildirmek zorundadır. Aksi halde işçinin yasal tebligat adresi yukarıda belirtilen adrestir.

m) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

14. İMZA VE YÜRÜRLÜK

14 (ondört) maddeden oluşan ve bir sureti işçiye de verilen, bu kısmi süreli iş sözleşmesi, …/…./…… tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak tarafların serbest iradeleri ile imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.


İşveren veya Vekili                                          İşçi

Adı-Soyadı: …………………….                     Adı-Soyadı: ……………………

Kaşe-İmza                                                             İmza


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkür ederiz.

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.